سوالات متداول از استودیو معماری آشینه

پس از بازدید اولیه و متره و براورد پروژه و جلسه اول گفتگو و ارزیابی نیازها و سلیقه کارفرما
محدودیتی در طراحی وجود ندارد و تا زمانی که طراحی مورد رضایت کارفرما قرار گیرد ادامه خواهد یافت؛ رسیدن به طرح جامع نقشه راه ما برای مراحل بعدی خواهد شد. ۳.در ابتدا کلیات فضا و فرم طراحی می گردد و طراحی جزئیات در مراحل اجرا با هماهنگی کارفرما انجام خواهد شد.
در ابتدا کلیات فضا و فرم طراحی می گردد و طراحی جزئیات در مراحل اجرا با هماهنگی کارفرما انجام خواهد شد.
با توجه به اینکه استودیو معماری آشینه تیم طراحی و اجرا را بصورت همزمان دارا میباشد و با یکدیگر در تعامل کامل هستند لذا طراحی ها تماما با قابلیت و ضمانت اجرا خواهند بود.
قطعا تمامی طراحی ها بر اساس نیاز و سلیقه کارفرما شکل می گیرد و هرچه این تعامل بیشتر باشد نتیجه بهتری رقم خواهد خورد اما اعتماد شما به تیم ما و قضاوت پایان کار نیز شما را شگفت زده خواهد کرد.
پس از بازدید و جلسه اولیه براورد مالی صورت خواهد گرفت و با کارفرما توافق میگردد که یا بصورت مرحله به مرحله واریز شود یا بصورت درصدی از کل هزینه ها و مدیریت پیمان.
تماس با پشتیبان آشینه